Notulen ALV 7 november 2017

Door Eric Joosten, secretaris 9 november 2017

Agenda Algemene ledenvergadering Sv Orion 7 november 2017, 20.00 uur.


1: Opening voorzitter, vaststellen agenda.

2: Notulen algemene ledenvergadering 2016

3: Jaarverslag secretaris 2016-2017

4: Jaarverslag technische commissie

5: Jaarverslag jeugdbestuur

6: Financieel jaarverslag 2016 -2017

7: Begroting 2017-2018. Benoeming kascommissie.

PAUZE

8; Toegevoegde agendapunten

9: Samenstelling bestuur en rooster van aftreden

10: Voordracht en stemming leden van verdiensten

11: Mededelingen en rondvraag.


Notulen

Aanwezig: 31 stemgerechtigde leden

Met kennisgeving afwezig Hans Loen (jarig), Michiel Kompier (Woezik onder 23), Emiel Vrieswijk (familie omstandigheden) Peter Zunneberg en John van Meer.

Voorzitter Tijs Tummers opent de vergadering om 20 uur.
Na opening wordt de vergadering geschorst ivm klein tekort aan stemgerechtigde leden.
Na 5 minuten wordt de vergadering heropent, met verwelkoming ere voorzitters , ereleden en leden van verdienste. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de dit jaar overleden leden, met name lid van verdienste Nol van Mansum

2: Notulen jaarverslag 2016. Jaarverslag jeugd en senioren ontbreekt. Tekstuele wijzigingen
worden nog toegezonden. Secretaris zegt toe dit aan te passen.

3: Jaarverslag secretaris. Eric leest het jaarverslag 2017 voor.
Na afloop de volgende opmerkingen:
In het jaarverslag komt het verschil naar voren in spelende en niet spelende leden.
Onder deze laatste categorie waren niet de donateurs opgenomen, terwijl dat in voorgaande
jaren kennelijk wel het geval was. Vanuit de vergadering roept dit vragen op. Er wordt
gepleit om donateurs te laten aansluiten bij de vrienden van Orion. In de originele statuten
van de vereniging wordt nog gesproken over donateurs, in de gegevens van Sportlink wordt
alleen onderscheid gemaakt tussen spelende en niet spelende leden. Omdat de statuten
inmiddels ruim 34 jaar oud zijn, wordt gevraagd de statuten te aktualiseren, waarbij zo min
mogelijk in de statuten en zo veel mogelijk in een huishoudelijk reglement zal worden
opgenomen. Dit mede gezien de kosten die bij een statutenwijziging horen.Het bestuur
heeft reeds vorig jaar aangegeven de statuten te willen aanpassen en heeft daartoe Bernard
Schols gevraagd hiertoe een voorstel te doen. Hier is echter niets op teruggekomen. Het
bestuur zal nieuwe aktie ondernemen om dit alsnog in 1 keer goed te regelen. Er zijn
meerdere punten in de statuten opgenomen die wij als bestuur willen herzien. Denk hierbij
ook aan de procedure benoeming ereleden, leden van verdienste.

In het jaarverslag 2017 van de secretaris is per abuis opgenomen dat we dit jaar als
vereniging een erkend leerbedrijf zijn geworden. Dit zijn we echter als vereniging al ruim
10 jaar. Dit zal worden aangepast. Tevens staat opgenomen dat de
scheidsrechterscommissie onder voorzitterschap staat van Roel Geulkemeijer. Dit moet
zijn: Jos van Son. Ook dit zal worden aangepast. Het jaarverslag van de secretaris wordt op
de website geplaatst.

4: Verslag Technische commissie. Quincy leest het verslag technische commissie voor.
Het Champions League project voor de jeugd is een groot succes geweest.
PSV fundament is verlengd. Dank aan met name Maarten van Helvoirt.
Professionalisering jeugdteams. 14 trainers hebben hun pupillen trainer diploma behaald.
Het jeugd opleidingsplan, getiteld “ Zo spelen wij bij Orion” is ontwikkeld en
ingevoerd.Alle trainers handelen hierna. Tevens is een keeperscoordinator aangesteld die
al eeen clinic met 30 deelnemers heeft verzorgd.
Er is structureel jeugdtrainersoverleg geintroduceerd waarbij ervaringen
worden uitgewisseld olv Maarten van Helvoirt. Maarten is gestart met de KNVB
opleiding Hoofd Jeugdopleiding. We hebben ook de status lokale opleiding van de
KNVB ontvangen, wat inhoudt dat we een TOP amateur vereniging zijn geworden. We
staan 114e op de Top 200 van Nederland. We zijn weer enkele plaatsen gestegen.

Naar aanleiding van het verslag Technische Commissie worden de volgende vragen
gesteld:
Ad Frik vraagt om een onderbouwde keuze van het beschikbaar te stellen budget en de
doelstelling van Orion mbt opleiding jeugdselectie teams. Jos Roelvink vraagt aandacht
voor de sponsor Vissers Contactlenzen die structureel geld beschikbaar voor opleiden
trainers niet selectieteams. (het train de trainer programma olv Jos Roemer). Het bestuur
neemt deze vragen in behandeling.


5: Verslag jeugdcommissie. Marleen de Boer leest het verslag voor.
Aandacht voor de Ger Oomens bokaal. Vorig jaar Jack van Limbeek, dit jaar is wederom
een lid benoemd, hier wordt later dit jaar aandacht aan besteed. Het Train de Trainer
programma is het afgelopen jaar niet goed van de grond gekomen na aftreden Jos
Roemer in de jeugdcommssie. Inmiddels wordt dit weer opgepakt. Vijftien (15)
jeugdleden hebben hun scheidrechtersdiploma gehaald. Er bestaat een fairplay
commissie olv Willy Baak. Het jaarverslag jeugdcommisie wordt op de website
geplaatst.

6: Financieel jaarverslag. Gerrit Spong en Hartger Wassink (kascommissie) verlenen vooraf
namens de kascommissie decharge voor het gevoerde financiele beleid 2015 – 2016.
De penningmeester Rob d’Hooghe bespreekt middels een PP presentatie het financieel
jaarverslag 2017 en de begroting 2018. Ivm afwezigheid Emile Vrieswijk bespreekt Rob
d’Hooghe ook de begroting en jaarrekening van de Stichting (SBEO).
Voorstel: Reservering positief saldo voor groot onderhoud wordt door de aanwezige
leden met algemene stemmen goed gekeurd.
Freek Zegger en Marcel Peters worden met algemene stemmen benoemd tot leden van
de kascommissie 2017.
Het financieel jaarverslag wordt op de website geplaatst.

Pauze

7: Voordracht, schriftelijke stemming en benoeming Lid van verdiensten.
Ger van Aalten, Ron Reinink, Nol Klaasen en Quincy Elvira.
Met algemene stemmen aangenomen. Derhalve goedgekeurd en benoemd.

8: Samenstelling bestuur en rooster van aftreden.
Quincy Elvira had reeds aangekondigd per datum ALV af te treden als bestuurslid.
De overige leden van het hoofdbestuur zijn nog binnen hun aanstellingstermijn.
Met het aftreden van Quincy Elvira bestaat het hoofdbestuur uit 5 personen. Het
streven is gericht op uitbreiding tot 7 bestuurleden. Er wordt gezocht naar een
bestuurslid Technische Zaken en een bestuurslid Algemene Zaken ( bar, sponsoring
en andere zaken)

9: Toegevoegde agenda punten: Toekomst van Sv Orion.
Het bestuur inventariseert bij de leden de visie over de toekomst met
professionalisering van Sv Orion. Middels een Kahoot wordt de mening gepeild over:
Huidige hoogte contributie
Verhoging contributie ivm verdere professionalisering
Hoeveel hoger?
Waaraan met prioriteit te besteden?
Gevolgen contributie mbt leden aantal
Aanpassen aan andere clubs of onderscheiden?

Discussie volgt. De uitkomsten van deze inventarisatie worden meegenomen in de
overwegingen en besluitvorming van het aankomend jaar.


10 : Rondvraag:
Enkele leden vragen om vrijwilligers en sponsoravond. Wordt toegezegd bij 80 jarig
bestaan. Ronald Akkers zegt een financiele bijdrage vanuit het Vierdaagsehotel toe.
Paul Colen en Willy Baak stellen vragen over stand van zaken VOG voor
vrijwilligers bij jeugdteams. Marleen ligt de huidige stand van zaken toe.
Een groot aantal mensen heeft inmiddels deze VOG aangevraagd of reeds in zijn/
haar bezit.
Jos Derkse vraagt extra aandacht voor het smerig achterlaten van kleedkamers. Het is
een schande. Hij verzoekt extra aandacht hiervoor bij leiders en gasten van Sv Orion.
Wordt door Marleen toegezegd.
Ronald Akkers klaagt over op amateuristische wijze bekend maken van de prijs van
het winnende lot van de zondagloterij. Hij geeft zichzelf op om dit op het
beeldscherm te publiceren nadat hij daartoe instructie heeft gehad.
Ad Frik: Vraagt samen met John Brits aandacht voor de overgang van A jeugd naar
senioren, dit was het afgelopen jaar chaotisch. Hij hoopt op verbetering.
Tevens vraagt hij om bestuursbesluiten te publiceren op de website onder
besuursmededeelingen. Wordt toegezegd door de secretaris.

Sluiting 23.00 uur