Uitslag enquête nieuw organisatiemodel

Door Desiree van Steenveldt 6 januari 2019

Tijdens de speciaal georganiseerde discussieavond op 16 november en de ALV op 14 december jl. is er al veel over gesproken: een nieuw organisatiemodel voor Orion. Ook via de enquête hebben veel leden gereageerd op een aantal prangende vragen. Super! Hoe gaat het nu verder?

Allereerst veel dank aan iedereen die actief meedenkt, -praat en bij wil dragen aan deze discussie. Het is uiteraard belangrijk dat iedereen zijn of haar zegje kan doen, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor een nieuw organisatiemodel. Hieronder zie je de uitslag van de enquête.

Verplichte ledendienst
Het idee voor een verplichte ledentaak is ingegeven door het feit dat er binnen Orion een groot gebrek aan vrijwilligers is voor bijvoorbeeld bardienst, wedstrijdsecretariaat, organisatie evenementen en vaste commissies. Ondanks herhaalde oproepen voor vacatures via de site en social media.

 Een groot deel van de respondenten ziet wel wat in een verplichte taak voor de leden. In totaal is 52% het eens met de stelling, 19% is neutraal en 29% is tegen een verplichte ledendienst. Argumenten van tegenstanders zijn dat ze een verplichting niet zien zitten, omdat ze bijvoorbeeld al elders vrijwilligerswerk doen, weinig tijd hebben of vinden dat je vrijwilligerswerk niet kan verplichten. Opbouwende suggesties zijn er ook: organiseer de ledendienst per team en biedt leden de mogelijkheid om hun taak tegen een acceptabel bedrag af te kopen. Voorstanders van de ledendienst vinden het leveren van een (beperkte) actieve bijdrage heel logisch bij een vereniging. Ook zien ze hierin een kans in meer betrokkenheid bij de club en een mogelijkheid om kosten van betaalde krachten te beperken.

Betaalde verenigingsmanager
Een betaalde verenigingsmanager is geopperd als oplossing om een aantal organisatorische zaken te regelen. Denk aan terugkerende taken als beheer accommodatie en materiaal, organisatie vrijwilligerstaken, aansturen terreinmeesters, etc.


Zo’n 52% is van mening dat een betaalde verenigingsmanager nodig is, 27% is neutraal en 21% is het niet eens met deze stelling. Tegenstanders zien op tegen de extra kosten of de (te) hoge verwachtingen. Voorstanders denken dat het past bij de huidige omvang en professionaliteit van de vereniging (1400 leden).

Contributieverhoging
Een contributieverhoging zou een oplossing kunnen zijn om enkele taken door betaalde krachten uit te laten voeren. Beter zou natuurlijk zijn als we voldoende vrijwilligers weten te vinden, zodat vele handen licht werk maken. et is natuurlijk niet verrassend dat de meeste respondenten niet staan te trappelen voor een contributieverhoging.

In totaal is 52% tegen, 27% neutraal en 21% is het er mee eens. In de toelichting geven veel respondenten aan dat ze geen inzicht hebben in de financiële cijfers en zich afvragen of het nodig is of dat eerst naar andere mogelijkheden moet worden gezocht. Ook vindt men de contributie in vergelijking tot andere clubs in de regio al vrij hoog.

Hoe nu verder?
Alle input uit de enquête – waaraan 340 (ouders van) leden meededen – de discussieavond en de ALV is verzameld. Via de enquête hebben veel mensen laten weten dat ze zich graag actief voor de club willen inzetten en deel willen uitmaken van een (tijdelijke) commissie die zich over het nieuwe organisatiemodel gaat buigen. Het bestuur stelt hieruit een commissie samen. Deze commissie gaat vervolgens aan de slag met een voorstel voor het nieuwe organisatiemodel op basis van de notitie van Ad Frik en alle input die nu verzameld is. Over dit definitieve voorstel wordt tijdens de ALV in mei 2019 officieel gestemd. Via de website houden we je op de hoogte van alle vorderingen.