Orion in Corona tijd en daarna

Door Tom Smit, Voorzitter 4 april 2020

Geachte leden,

Nu duidelijk is dat we dit voetbalseizoen geen wedstrijden meer kunnen en zullen spelen en er evenmin mogelijkheden zullen zijn om te trainen op ons sportpark Mariënbosch, rijst de vraag hoe nu verder?

Ik ga hieronder – namens het Bestuur - nader op een aantal onderwerpen in.

Sinds 13 maart jl. is onze kantine gesloten en is het op ons sportpark heel erg stil. Door de sluiting van de kantine missen wij maandelijks vele duizenden euro’s aan omzet.
Ook missen wij – hoe gering soms ook - entreegelden voor de wedstrijden van ons eerste team.

Omdat we geen gebruik maken van onze accommodatie vanaf 12 maart jl hebben wij samen met de andere voetbalverenigingen in Nijmegen het College van BenW verzocht om kwijtschelding van de huur. Of dat verzoek gehonoreerd gaat worden, horen we een dezer dagen.

Verder heeft de KNVB besloten om af te zien van inning van de maandelijkse bijdrage, die wij als vereniging normaal moeten afdragen.

Om fiscale redenen hebben wij moeten besluiten om de vrijwilligersvergoedingen stop te zetten. Fiscaal is het zo dat dit soort vergoedingen slechts gegeven mogen worden als daar verrichtingen tegenover staan. Daarom is van die vrijwilligers die nog actief zijn voor de club hun vergoeding gehandhaafd maar wel gehalveerd gezien de daadwerkelijk bestede tijd.

Van diverse leden kregen we de vraag of er nog contributie betaald moet worden aangezien er geen trainingen en wedstrijden meer zijn toegestaan door de overheid.
Het antwoord op deze vraag is, ja!
Wij hebben daartoe besloten in lijn met de meeste -zo niet alle- amateur voetbalverenigingen in het land.
Dit besluit spoort eveneens met de oproep van de minister van Sociale Zaken om de contributie gewoon te blijven betalen zodat wij als club onze verplichtingen zoveel als mogelijk kunnen blijven nakomen.

We zijn verder bezig met een nieuw lichtplan ten uitvoer te gaan brengen zodat onze velden allemaal LED verlichting zullen hebben. Dat scheelt flink in de bedrijfskosten en is een mooie bijdrage aan de energietransitie.

Ook streven we naar het installeren van een nieuwe keuken-inrichting zodat er eindelijk sprake zal zijn van een zuiniger energiegebruik en er tegelijkertijd een breed aanbod aan heerlijke producten kan worden geserveerd. Goed voor de inkomsten!

Juist in de komende maanden staan er normaal gesproken allerlei toernooien en kampen op de agenda. Helaas hebben we het Voetbalkamp van 29 april moeten afzeggen en ook het John Brits Toernooi dat zou worden gehouden op 13 en 14 juni a.s. zal zeer waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden. Helemaal zeker zijn we daar nog niet van omdat er wellicht toch enige verlichting komt van de lock-down. Dat zelfde geldt voor het Meidentoernooi op zondag 28 juni as. Wie weet gaat dat toch nog door….
Houd daarom de berichten op website etc. in de gaten.

Ook zouden we – zoals eerder tijdens onze laatste ALV ook toegezegd -een Algemene Ledenvergadering gehouden hebben in de maand mei. Daar zouden wij onze plannen voor het nieuwe seizoen uiteenzetten en een voorstel voor de hoogte van de contributie doen. En dat laatste op basis van een transparant verhaal over inkomsten en uitgaven.
Helaas moeten we die ALV nu – om de bekende reden - verschuiven naar het najaar.
We zullen dan behalve de begroting en het contributievoorstel ook een vereenvoudiging van de Statuten presenteren..
Wij willen zo enigszins mogelijk de contributie niet verhogen. Dat alvast ter geruststelling.

En natuurlijk willen we het nieuwe seizoen feestelijk beginnen en zo het einde van de crisis vieren. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. Het zou heel fijn zijn om snel weer te kunnen voetballen en om jullie allemaal weer te zien en te spreken! Dat is het wensbeeld waar we nu voor gaan!

Wees voorzichtig, houd je aan de voorschriften van anderhalve meter afstand en blijf gezond!

Met vriendelijke groet

Tom Smit
Voorzitter