Kort Verslag ALV 19 december 2022

Door Tom Smit 20 december 2022

Kort Verslag ALV 19 december 2022

1. Bestuursverkiezing

Michiel Kompier is door de ALV gekozen als bestuurslid Technische Zaken. Hij zal als Voorzitter van de Technische Commissie de verbindende schakel vormen tussen TC en Hoofdbestuur. 

2. Ere-Voorzitter

De ALV benoemde unaniem oud-voorzitter Tijs Tummers tot Ere-Voorzitter op grond van zijn jarenlange en nog steeds voortdurende inzet in de meeste brede zin voor Orion. Hij is nog steeds lid van de TC en zet zich met hart en ziel in voor het Vrouwenvoetbal in Orion. Op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari as om 16 uur zal hij worden geeërd en de versierselen ontvangen die bij deze onderscheiding horen!

3. Lid van Verdienste

De ALV benoemde unaniem teammanager Michiel Kompier tot Lid van Verdienste van Orion. Ook Michiel onderscheidt zich door zijn tomeloze inzet voor Orion in de meest brede zin. Hij was jarenlang trainer van alle jeugdselectie teams, zette de technische jeugdcoördinatie op en is al weer jaren Technisch Manager en lid van de TC. Ook hij zal op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari as worden geëerd en de versierselen ontvangen die bij deze onderscheiding horen. 

4. Financieel Jaarverslag 2021-2022

De ALV stelde het Financieel Jaarverslag 2021-2022 vast na een uitgebreide toelichting door penningmeester Emile Vrieswijk. In die Toelichting ging de penningmeester ook in op de Financiële gegevens van de Stichting Beheer en Onderhoud Orion. In de dicussie werd door hem toegezegd voortaan een samenvattende presentatie te zullen geven van alle cijfers van Vereniging en Stichting tezamen. Dit om een nog betere transparantie te kunen geven aan de leden over de dan actuele financiële stand van zaken van onze club.

5. Discussie Toekomst van Orion

Naar aanleiding van de mededelingen door Voorzitter Tom Smit en tijdens de behandeling van de Fiinanciële zaken en bij de Rondvraag werd onder meer de Toekomst van Orion aan de orde gesteld.

Zo deelde de Voorzitter mede dat het Hoofdbestuur voornemens is om een Toekomstvisie op te stellen voor de komende 5 jaar. Dat gebasserd op de Notitie die in 2018 werd gepresenteerd door het toenmalige bestuur en op basis waarvan inderijd is overgegaan tot een grotere inzet van leden als vrijwilligers in Commissies en bij de bar en in het terreinbeheer. Helaas heeft dat niet geleid tot een structurele verbetering. Nog steeds missen wij een Seniorencommissie, is er geen gestructureerde vorm van ledendiensten, zijn er grote inspanningen nodig om de barbezetting op orde te krijgen en is er te weinig structurele betrokkenheid van ouders en senior-leden. 

Het Hoofdbestuur is van plan om in voorjaar van 2023 en indien nodig en gewenst ook in het najaar bijeenkomsten te organiseren met en voor alle leden over de op te stellen Toekomstvisie. De doelstelling is om een grotere betrokkenheid en daarbij passende inzet te bereiken bij en van alle leden. Ook willen wij zoveel mogelijk ouders van jeugdleden betrekken bij het reilen en zeilen van Orion.