Jaarverslag secretaris 2017

Door Eric Joosten, secretaris 7 november 2017

1. Algemeen

We zijn het seizoen 2017/2018 begonnen met maar liefst 15 seniorenteams op zondag, waarvan 3 damesteams. Op zaterdag waren 2 seniorenteams, 1 veteranenteam en heel veel jeugdteams actief. Een getal of vergelijking is hier moeilijk te maken nu bij de jeugd nieuwe spelvormen zijn geïntroduceerd. Voor het aantal teams wel een absoluut record. Het betekende een uitbreiding van 3 seniorenteams op zondag ten opzichte van 2016, Na de winterstop 68 jeugdteams. In de zaal speelden 4 teams, waarvan 1 damesteam.

Op basis van de gegevens in Sportlink kan het volgende overzicht gegeven worden.
De vereniging telt op de peildatum 1 oktober 2017 totaal 1388 leden, waarvan 1236 spelende leden en 152 niet-spelende leden. Bij vorige verslagen werd ook nog een aantal relaties opgenomen onder de niet spelende leden. Deze zijn nu niet opgenomen.

Het exacte aantal jeugdleden en de onderverdeling in de betreffende jeugdteams zal ongetwijfeld in het verslag van de Jeugdcommissie worden vermeld.

Tijdens de ALV van 2016 zijn vanuit de leden enkele voorstellen gekomen en ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Ik geef U graag de stand van zaken:
Aanschaf zonnepanelen is binnen 9 maanden, kostenneutraal gerealiseerd. Als eerste echt groene club in Nijmegen, blijven we echter wel in het oranje wit spelen.
Aanschaf LED verlichting wordt uitgesteld. Het huidige kostenplaatje is te hoog en er zijn meerdere prioriteits investeringen noodzakelijk. Zo zijn inmiddels de tribunestoeltjes vervangen en is er opdracht gegeven tot de start van de renovatie van de kleedkamers. Ook mogelijke uitbreiding van de kleedkamercapaciteit op de zaterdag is op dit moment gaande, door middel van het mogelijk plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Naar een structurele oplossing wordt gezocht. De notulen van de vergaderingen worden weer toegezonden naar de archiefcommissie en de borden Honden aan de lijn zijn geplaatst.
Als laatste werd genoemd de vervanging van de wedstrijdsecretaris en diens taken op zondag. De meeste taken zijn inmiddels weggevallen door de invoering van het digitaal wedstrijdformulier. Iedere leider van de zondagteams heeft hierover instructie gehad en is daar nu zelf voor verantwoordelijk. In het bestuur is afgesproken dat we dit een half jaar aankijken om te zien of het gaat. Als club zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mogelijk willen participeren in een rooster om op de zondagen bij uitwedstrijden van het 1e elftal aanspreekbaar te zijn bij voorkomende problemen. Als bestuur zijn we zeer blij met de activiteiten die John van Meer tot op heden hierin heeft vervuld.

Evenals voorgaande jaren kan vermeld worden dat, gezien de personele problemen, in het bijzonder het tekort aan vrijwilligers het de vraag blijft of we nog verder moeten groeien. Ook de vraag hoe door te groeien blijft actueel. Ik denk aan de verhouding jongens /meisjes aan de verhouding jeugd/seniorenteams. Door de geleidelijke doorstroom van de jeugd naar de senioren zal er voorlopig nog sprake zijn van een jaarlijks geringe groei. Het bestuur zal om moeten gaan met deze gegevens én met de limieten die de accommodatie en de vrijwilligersorganisatie stellen. Door het de uitbreiding van 3 extra seniorenteams voor de zondag is er op zondag wel meer leven en gezelligheid in het clubhuis gekomen.

Als uiterst succesvolle activiteiten van het afgelopen jaar kunnen worden genoemd:
De Kersbingo 2016, een afgeladen clubhuis, prachtige prijzen en een unieke sfeer!
De Nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse reünie van (oud) leden,het 40 en 50 plus tournooi , het Vierdaagsehotel en als nieuwe activiteit het Footgolf.
Ook het voetbalkamp met 183 deelnemers was een groot succes, mede dankzij de goede organisatie en de inzet van veel vrijwilligers. Lars van de Broek, Jesse van Eijden en Carlo Schoorl, jullie verdienen een applaus van alle leden!
Ook dit jaar was ons jaarlijkse Marnix van Heusden tournooi een absolute topper! Zoveel mensen, zoveel plezier, een dagje uit met het hele gezin en ook nog sportief bezig zijn.
De dag werd traditioneel afgesloten met een grootse BBQ en een feestavond. Wederom meer deelnemers dan vorig jaar en wederom een nog grotere baromzet.
Vanuit het bestuur dan ook de complimenten aan de organisatie!!

Ook waren er minder aangename zaken waarmee het bestuur het afgelopen jaar te maken heeft gehad. Ik noem als voorbeelden:

Alcoholbeleid; Door de gemeente Nijmegen werd 2 keer controle uitgeoefend in zake het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 dan wel het niet vragen naar legitimatie. Gevolg een boete van 1360 Euro en 2 weken sluiting clubhuis. Niet alleen Sv Orion maar meerdere verenigingen werden bezocht en gestraft. Sv Orion is van mening dat handhaving van de regels t.o.v. de straffen niet met elkaar in verhouding staan. Middels de FAN wordt gezamenlijk bezwaar aangetekend door de aangesloten verenigingen bij de Gemeente Nijmegen. De procedure loopt nog. Toch heeft het bestuur gemeend al vergaande maatregelen te nemen om de overtredingen in de toekomst tegen te gaan. U kent ze inmiddels allemaal. Het bestuur heeft kort geleden middels de FAN met de gemeente afspraken te kunnen maken voor de toekomst, in de hoop deze problemen te voorkomen.

Het onderhoud van ons sportpark door de gemeente Nijmegen laat naar mening van het bestuur wat te wensen over. Bij een hogere huur wordt het onderhoud minder, dat staat niet in verhouding. Hier ligt nog een uitdaging. Sv Orion is wel gestart met de renovatie van de kleedkamers en heeft geld gereserveerd voor verdere noodzakelijke in onze accommodatie. Dit is onder meer noodzakelijk omdat het kunstgras van veld 2 alweer bijna 5 jaar oud is, bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Overigens, verenigingen die ons bezoeken geven nog regelmatig blijk van hun bewondering voor ons geweldige sportcomplex. Inzet van meer vrijwilligers en verbetering van discipline van de leden is noodzakelijk om ons sportcomplex de uitstraling te laten behouden die het nu heeft of om deze zelfs te verbeteren. Een jaarlijks onderhoudsplan, met bijbehorende investering, is hiervoor noodzakelijk.

Overige zaken die vermelding verdienen.

- De barbezetting is een bijna doorlopend punt van aandacht. Na het wegvallen van Marcel stellen Els en Leo alles in het werk om samen met Christine het rooster te vullen. De afgelopen weken hebben zich op initiatief van het bestuur nieuwe vrijwilligers aangemeld. Het bestuur hoopt dat hiermee de problemen verholpen kunnen worden.

- Sv Orion heeft mede door de uitbreiding van het aantal teams een tekort aan vrijwilligers bij diverse taken. Dit vergt de aandacht van het bestuur. Wij kunnen het echter niet alleen. We hopen via bemiddeling van de zojuist aangestelde sportcoaches bij de Gemeente Nijmegen of acties van de KNVB mogelijk een oplossing te vinden, maar vooral binnen de vereniging zullen leden op moeten staan.

- Orion 80 jaar jong. Volgend jaar bestaat Sv Orion 80 jaar. Binnen het bestuur wordt nog besproken op welke wijze we hier aandacht aan zullen geven. Het zal in ieder geval niet groots opgezet worden.

- Ook de scheidsrechtercommissie is onder leiding van Jos van Son nog op zoek naar (meer) clubscheidsrechters. De afgelopen maand werd de week van de scheidsrechter landelijk geïntroduceerd door de KNVB. Ik weet dat dit voor Sv Orion in ieder geval positief heeft gewerkt.

- De samenwerking met de Maartenskliniek is helaas beëindigd, maar er is door het bestuur gezorgd voor een vakkundige vervanging. Quincy zal hier verder op ingaan.

- Ons 1e team is afgelopen seizoen op de laatste speeldag helaas gedegradeerd naar de 2e klasse maar het nieuwe seizoen weer goed gestart. We hopen op een spoedige terugkeer naar de 1e klasse. Hans Loen heeft na fantastisch werk de afgelopen jaren de basis gelegd voor onze nieuwe trainer Jeroen van Haaren. Hans Loen is voor zijn jarenlange inzet benoemd tot erelid van Sv Orion. Tenslotte geldt ere wie ere toekomt. De overige voetbalzaken zullen door Quincy worden benoemd.
- Het vrouwen en meidenvoetbal leeft bij Sv Orion. Als bestuur hebben besloten extra aandacht te geven aan het vrouwen en meidenvoetbal, mede ingezet door de KNVB. Dit is overigens niet nieuw, de eerste resultaten zijn al zichtbaar. De vrouwen en meiden maken gewoon 100 % deel uit van Sv Orion en verdienen dit dan ook.

2. Organisatie en communicatie

Het verenigingsbestuur bestond het afgelopen jaar uit Tijs Tummers (voorzitter), Eric Joosten (secretaris), Koen Nicolasen (communicatie) Rob d'Hooghe (penningmeester), Quincy Elvira (voetbalzaken) en Marleen de Boer (jeugd).
Het Hoofdbestuur kwam 12 keer bij elkaar. Daarnaast was er een bijna dagelijkse uitwisseling van e-mailtjes en andersoortige communicatie tussen de bestuursleden.
Het beperkte aantal vrijwilligers blijft een bron van zorg. Nog steeds komt veel werk neer op een beperkt aantal schouders.
De organisatie van onze club blijft de nodige aandacht vragen. De goede mix tussen de gevraagde en de aanwezige kwaliteiten blijft in ontwikkeling.
Door het toenemende aantal leden vraagt de administratieve kant (ledenadministratie, penningmeesterschap en secretariaat) ook steeds meer tijd en aandacht.
Duidelijk is dat de vereniging naar manieren moet blijven zoeken om het totale verenigingsleven de komende jaren soepeler, kwalitatief beter en met een grotere spreiding van de lasten te laten verlopen.
Voor de hoogtepunten in onze jeugdafdeling verwijs ik naar het verslag van de Jeugdcommissie.

3. Financiën en beheer

Voor de financiën verwijs ik graag naar het verslag van de penningmeester. Voor wat betreft het beheer kan het volgende worden opgemerkt:
Er wordt doorgaand, in overleg met SBEO, gewerkt aan een meerjarig investerings-, exploitatie- en onderhoudsplan. In het beleidsplan blijft sponsoring een van de speerpunten. De Vrienden van Orion, de tribune stoeltjes Aktie, het Vierdaagsehotel, de balsponsoren, de club van 100, allen dragen bij aan de doelstellingen en financiële ondersteuning van de club.
Natuurlijk dient in dit verband ook vermeld te worden dat we met hoofdsponsor Arsenaal 1824 en co sponsor Vissers contactlenzen een uitstekende relatie hebben.

4. Maatschappelijke functie

Ook dit jaar biedt onze vereniging onderdak aan een professionele organisatie die zich bezighoudt met buitenschoolse sportopvang. Verder zijn we al ruim 10 jaar een erkend sportleerbedrijf dat stageplaatsen op meerdere niveaus aanbiedt. De vereniging is ten slotte op diverse fronten actief waar het gaat om initiatieven van de Gemeente Nijmegen met het doel meer mensen aan sportactiviteiten te laten deelnemen. Er wordt samenwerking gezocht met de onlangs aangestelde sport en wijkcoaches. Veel verzoeken van opleidingsinstituten als ROC , HBO en de Radboud universiteit zijn gehonoreerd. De vraag wat zelfs groter dan wat wij konden bieden. Dit geeft aan dat Sv Orion een sterke aantrekkingskracht en een prima imago heeft bij deze instellingen.

5. Overige aandachtspunten.

“ Secretaris Uw tijd is voorbij……,”

Nijmegen, 7 november 2017

Eric Joosten.
Secretaris Sv Orion.